150thJeyanthi Ceremony of Swami Vivekananda Ratha Reception Function